Københavns Kommunes Musikskoles regler

Her kan du læse Musikskolens regler, som gælder pr. marts 2024.

Generelt

Hvem

§1. Københavns Kommunes Musikskole (KKM) tilbyder musikundervisning til børn og unge mellem 0 og 25 år, som bor i Københavns Kommune. 

KKM’s sæson

§ 2. KKM tilbyder et skoleår på 36 uger og følger i øvrigt folkeskolernes ferieplan.

Ind- og udmeldelser

Tilmelding

§ 3. Tilmelding foregår via KKM’s hjemmeside. Man kan tilmelde sig året rundt. Ved tilmelding modtages en bekræftelse på, at man er kommet på venteliste.

Gentilmelding

§ 4. Både indmeldte aktive elever og elever på ventelisten skal en gang årligt gentilmelde sig næste skoleår.

For sent indkomne gentilmeldinger kan medføre, at undervisningen til kommende skoleår ikke kan imødekommes. 

Ventelisteelever, som ikke gentilmeldes inden fristen, bliver slettet af ventelisten. 

Optagelse

§ 5. KKM optager elever efter følgende prioritering:

  1. Allerede indmeldte aktive elever, der gentilmelder sig samme fag
  2. Elever, der har haft orlov fra KKM
  3. Elever, som har gået til holdundervisning, og ønsker at skifte til soloundervisning
  4. Indmeldte aktive elever, der ønsker instrumentskift
  5. Elever fra ventelisten efter anciennitetsdato

Udmeldelse

§ 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til KKM’s e-mail musikskolen@kk.dk. Du er først udmeldt, når du har modtaget en bekræftelsesmail med udmeldelsesdato i, fra kontoret.

§ 7. Ved udmeldelse gælder en opsigelsesperiode på løbende måned plus en. 

Orlov

§ 8. Indmeldte aktive elever har mulighed for at søge orlov fra undervisningen. Orlov skal søges skriftligt til KKM’s e-mail musikskolen@kk.dk eller i forbindelse med gentilmeldingen.

Orlov er typisk for et helt år eksempelvis i forbindelse med efterskoleophold eller lignende. Når eleven ønsker at starte igen, gælder optagelsesreglerne jf. § 5.2. 

Om undervisningen

Aflysning

§ 9.  I tilfælde af musikskolelærerens fravær kan undervisningen blive aflyst. 

KKM giver hurtigst muligt besked om aflysninger til elev og forældre pr. sms og e-mail.

§ 10. KKM kompenserer aflyst undervisning efter 3. aflysning per sæson. Tilbagebetaling vil ske samlet med sæsonens sidste opkrævning eller i forbindelse med udmeldelse.

Skemaændringer 

§ 11. KKM forbeholder sig retten til at ændre holdsammensætninger samt tid og sted for undervisningen i løbet af sæsonen ved særlige behov.

Afbud 

§ 12. Eleven får ikke erstatningsundervisning eller reduktion i betalingen ved elevens eget afbud. Dette gælder også, hvis afbuddet skyldes lejrskole, skoleudflugt, emneuger og lignende.

Udelukkelse 

§ 13. Hvis en elev udviser ustabilt fremmøde, manglende engagement eller dårlig opførsel, forbeholder KKM sig ret til, efter samråd med forældrene, at udmelde eleven. 

Betaling

Betaling 

§ 14. Betaling for undervisningen opkræves i 9 rater pr. sæson. Den første modtages 1. oktober og derefter hver måned indtil 1. juni. Der opkræves via digital post. 

Københavns Kommunes opkrævningssystem varetager administrationen af indbetalinger, og er underlagt de regler, der ligger herfor. 

Bemærk venligst, at der ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr på 250 kroner.

Friplads 

§ 15. KKM kan give hel eller delvis friplads til børn og unge under 18 år. Beløbet bliver beregnet på baggrund af den samlede husstandsindkomst.

Hel eller delvis friplads søges hvert år i forbindelse med tilmelding eller gentilmelding. 

Søskenderabat

§ 16. Søskenderabat på 25 % gives, når to eller flere søskende er indmeldte aktive og har samme registrerede værge i KKM’s administrationssystem. 

Der gives ikke rabat på evt. instrumentleje.

Undervisningsmaterialer 

§ 17. Noder og andet nødvendigt undervisningsmateriale betales som udgangspunkt af eleven selv.