Bestyrelsen for Musikskolen

Få et overblik over bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens opgaver og ansvar samt vedtægter og referater

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede styring af Musikskolens aktiviteter. Dette inkluderer at rådgive om ansættelse og afskedigelse af skolens leder og lærere, godkende budgetter og regnskaber, fremme samarbejde mellem folkeskolen, hjemmene og Musikskolen og give input til alle relevante spørgsmål, herunder beslutninger fra Borgerrepræsentationen og forvaltningen.

Der holdes regelmæssige bestyrelsesmøder i løbet af året for at sikre effektiv drift.

Bestyrelsesmedlemmer

(Opdateret april 2024)

Forældrerepræsentanter  

Lise Munch, forperson, tlf. 51 25 09 24

Peter Bindslev, tlf. 40 91 91 30

Bodil Høgh, tlf. 29 65 02 22

Elevrepræsentanter

Emma Skyggebjerg Kjær, tlf. 51 90 43 21

Johannes Røigaard Hvidemose, næstforperson, tlf. 22 96 60 24

Københavns Musikudvalg

Iben Vestergård, tlf. 22 86 89 45

Københavns Musiklærerforening

Christine Boren, tlf. 60 16 99 25

Repræsentant for Musikskolens lærere

Liva Akselbo Andersson, tlf. 26 18 16 01

Københavns skoleledere

Vakant

Københavns Borgerrepræsentation

Hari Neupane (A)

Sanginspektør ved Sankt Annæ Gymnasium

Mogens Halken, tlf. arb. 36 14 01 54

Vedtægter for Musikskole i Københavns Kommune

Vis alle

§1 Navn og status

Københavns Kommunes Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Københavns Kommune.

§2 Formål

Musikskolen har til formål:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
 • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
 • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv og som en del af et fællesskab,
 • At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§3 Indhold

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. Musikskolen kan tillige tilbyde undervisning til voksne i forbindelse med sammenspil, hvor hovedparten af eleverne er under 25 år.

Der kan endvidere tilbydes Musikalsk Grundkursus (MGK) ved Musikskolen.

§4 Bestyrelsens sammensætning

For Musikskolen nedsættes en bestyrelse, som består af følgende medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 
 • 1 medlem udpeget af og blandt de ikke-kommunale medlemmer af Københavns Musikudvalg
 • 3 forældre valgt af de forældre til børn, der deltager i Musikskolens undervisning
 • 1 medlem udpeget af og blandt Musikskolens lærere
 • 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt eleverne ved Musikskolen
 • 1 repræsentant for folkeskolens musiklærere i Københavns Kommune udpeget af og blandt medlemmer af Københavns Musiklærerforening
 • 1 repræsentant for skolelederne i Københavns Kommune udpeget af og blandt medlemmerne af Skolelederne Københavns Kommune SKK.

Sanginspektøren ved Københavns Kommunes Sangskole (Sankt Annæ Gymnasium) deltager som observatør i bestyrelsens møder.

Stk. 2. For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges en personlig stedfortræder, som indtræder ved længerevarende fravær.

Stk. 3. Musikskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at andre deltager i møderne uden stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt forældre- eller elevrepræsentanterne.

§5 Valgmåde

Der foretages valg af det af Borgerrepræsentationen valgte medlem og de af Musikudvalget valgte medlemmer, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

Stk. 2. Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, ved undervisningsårets begyndelse, således at den ene repræsentant for forældrene vælges i ulige år, og de øvrige to i lige år. Mindst ét medlem skal repræsentere Musikskolens hovedaktivitet. Musikskolens leder forestår valget af forældrerepræsentanter.

Stk. 3. Lærerrepræsentanten vælges for en 2-årig valgperiode, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år af og blandt samtlige lærere. Musikskolens leder forestår valget af lærerrepræsentanten.

Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, ved undervisningsårets begyndelse af og blandt samtlige elever, således at den ene repræsentant for eleverne vælges i lige år, og den anden i ulige år. Mindst 1 medlem skal repræsentere Musikskolens hovedaktivitet. Musikskolens leder forestår valget af elevrepræsentanter.

Stk. 5. Repræsentanten for folkeskolen, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, udpeges af og blandt lærere, der underviser i musik i folkeskolen, for en 2-årig periode. Musikskolens leder drager omsorg for, at udpegningen finder sted senest ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år.

Stk. 6. Repræsentanten for skolelederne i Københavns Kommune, jf. § 4, stk. 1, nr. 7, udpeges af og blandt skolelederne for en 2-årig periode. Musikskolens leder drager omsorg for, at udpegningen finder sted senest ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år.

Stk. 7. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted. Forældrerepræsentanterne skal udtræde af bestyrelsen, når barnet ikke længere er indskrevet på Musikskolen. Lærerrepræsentanten og repræsentanten for folkeskolen skal udtræde, hvis pågældendes ansættelse ophører. Elevrepræsentanterne skal udtræde, hvis de ikke længere er indskrevet på Musikskolen.

§6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Musikskolens virksomhed. Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver indstilling til forvaltningen om ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen har ret til at udtale sig om ansættelse og afskedigelse af Musikskolens lærere.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender skolens budgetter og det reviderede regnskab. Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musikskolen samt mellem hjemmene og Musikskolen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til forvaltningen om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og forvaltningen pålægger den.

§7 Bestyrelsens møder

Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke overvære behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner, og har ikke stemmeret i disse sager, bortset fra valget af formand og næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møder mindst 4 gange om året, og indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest en uge før mødet.

Stk. 3. Formanden, musikskolens leder eller 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrig selv sin forretningsorden.

§8 Skolens leder

Skolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes, at lederen er kvalificeret som lærer ved Musikskolen.

Stk. 2. Skolens leder foretager indstilling til forvaltningen vedrørende ansættelse og afskedigelse af lærere. Indstillingen fremsendes gennem bestyrelsen, der har ret til at udtale sig til sagen.

Stk. 3. Skolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning under ansvar over for bestyrelsen, Borgerrepræsentationen og i overensstemmelse med gældende regler.

§9 Økonomi, budgetter og regnskab

Skolens virksomhed er underlagt det kommunale tilsyn og gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Musikskolens leder fremsender budgetterne til Slots- og Kulturstyrelsen samtidig med ansøgning om statstilskud.

Stk. 4. Driftsregnskab og status udarbejdes i økonomisystemet og forsynes med revisorpåtegning og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen indenfor de fastsatte frister.

§10 Støttekreds

For at opfylde skolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds.

Stk. 2. I støttekredsen kan optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af skolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.

Stk. 3. Mindst en gang om året indkalder skolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§11 Ophør

Musikskolens drift skal indstilles, hvis Borgerrepræsentationen efter samråd med skolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør.

Stk. 2. Bestyrelsen skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

§12 Ikrafttræden

Vedtægten fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af Borgerrepræsentationen og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering. Vedtægten træder i kraft ved Borgerrepræsentationens godkendelse.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægt godkendt af Borgerrepræsentationen den 19. Juni 1996 og af Statens Musikråd den 21. August 1996.

Stk. 3. Vedtægten kan ændres, når bestyrelsen er beslutningsdygtig og 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Borgerrepræsentationen skal godkende ændringen. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.